NASLOV: Čezmejni virtualni center vodenja

AVTOR: Emil Cek, ELES, d.o.o., Renata Rubeša, HOPS, d.o.o.

POVZETEK:

Slovenski in hrvaški operater prenosnega omrežja (ELES, HOPS) se srečujeta z veliki izzivi obratovanja sistema, kot so neoptimalne napetostne razmere, vključevanje velikega števila decentraliziranih obnovljivih virov energije in primanjkljaj virov prožnosti, potrebnih za uravnavanje elektroenergetskega sistema. Zato sta operaterja prenosnih omrežij skupaj z operaterjema distribucijskih omrežij (SODO, HEP ODS) pristopila k projektu SINCRO.GRID.
Projekt pametnih omrežij SINCRO.GRID ponuja inovativno integracijo že uveljavljenih tehnologij, ki bo koristila tako elektroenergetskima sistemoma Slovenije in Hrvaške kot tudi državam v regiji. V sklopu projekta bodo vgrajene kompenzacijske naprave, napreden sistem za ugotavljanje meja obratovanja, sistem hranilnikov električne energije in vzpostavljen bo čezmejni virtualni center vodenja.
Implementacija čezmejnega virtualnega centra vodenja je eden ključnih elementov projekta SINCRO.GRID, saj bo omogočal: koordinirano in učinkovito regulacijo novih in obstoječih regulacijskih naprav, izboljšan nadzor elektroenergetske sistema in napovedovanje proizvodnje iz obnovljivih virov ter sodelovanje razpršenih virov proizvodnje pri nudenju sistemskih storitev.
Omenjene funkcionalnosti bodo realizirane z implementacijo novih IKT storitev na energetskih objektih in v centrih vodenja sodelujočih partnerjev.
Predstavniki Elesa in Hopsa so preučili možnosti implementacije koordinirane rešitve optimizacije napetosti v obeh centrih vodenja in se odločili za enotno rešitev v obliki aplikacije VVS (Voltage-VAR Scheduler). Aplikacija VVS bo nadrejena lokalni aplikaciji VVC (Voltage-VAR Control), ki je sestavni del sistema EMS (Energy Management System) v obeh centrih vodenja. Aplikacija VVS bo potrebne podatke pridobivala iz sistemov EMS v obliki ENTSO-E CGMES formata.