Savez energetičara Hrvatske

4-sehSavez energetičara Hrvatske je krovna organizacija društava i udruga energetičara koje su registrirane i djeluju na području Republike Hrvatske.

www.seh.hr

Savez energetičara Hrvatske kao jedna od najstariji strukovnih udruga u Hrvatskoj početak svog rada bilježi daleke 1927. godine kada je osnovano Strukovno društvo strojara.

Sukladno razvoju i napredku tehnike Društvo se mijenjalo i prilagođavalo novim uvjetima.

Završetkom Drugog svjetskog rata, dakle već 1945. godine na inicijativu zaposlenih strojara u Električnoj centrali Zagreb uz podršku strojara, strojovođa i ložača drugih radnih organizacija te Jugoslavenske državne željeznice u Zagrebu začeta je ideja o osnivanju Udruženja strojara, strojovođa i ložača Hrvatske.

Kao rezultat rada inicijativnog odbora 1946. godine osnovano je Društvo strojara, strojovođa i ložača Hrvatske – DSSL Hrvatske, kao preteča Saveza energetičara Hrvatske – SEH.

Naime, 1957. godine kada su i u drugim republikama osnovana Društva strojara, strojovođa i ložača te kada su se udružila u Savez strojara, strojovođa i ložača Jugoslavije, Društvo strojara, strojovođa i ložača Hrvatske mijenja naziv u Savez strojara, strojovođa i ložača Hrvatske – SSSL Hrvatske. 1967. godine konačno je promjenilo naziv u Savez energetičara Hrvatske – SEH.

Do promjene naziva došlo je pravenstveno uslijed razvoja energetike u cijeloj zemlji i izgradnje velikih energetskih objekata. U izgrađenim objektima osim strojara, strojovođa i ložača radili su i dijelovali i mnogi radnici drugih struka i zvanja (elektrotehničkih, kemijskih, ekonomije i dr.) te je bilo prirodno da se Savez strojara, strojovođa i ložača preimenuje u Savez energetičara Hrvatske – SEH.

Odmah po osnivanju DSSL Hrvatske smatralo se da skupim i važnim energetskim postrojenjima mogu uspješno i sigurno rukovati samo enegetski obrazovani i obučeni djelatnici. Iz predhodnog razmišljanja proizašli su i razvili se glavni pravci rada i djelovanja SEH-e :
– Edukacija i osposobljavanja djelatnika energetske struke – Izdavačka djelatnost iz područija energetike

Naime, za obavljanje edukacije na pripremnim tečajevima za polaganje stručnih ispita (koje je obavljao SEH sa svojim članicama) bila je potrebna stručna literatura koje do tada nije bilo.

Nakon završenog pripremnog tečaja za određeno energetsko zvanje i obavljene propisane stručne prakse na predmetnom postrojenju kandidati su polagali stručni ispit pred Ispitnom komisijom. Od osamostaljenja Republike Hrvatske Ispitna komisija je djelovala pri Inspekciji parnih kotlova, kasnije Inspekciji posuda pod tlakom sve do 2008. godine.

U razdoblju od 1946. godine kada je održan prvi tečaj sa 52 polaznika pa do 2008. godine obučeno je na pripremnim tečajevima za energetska zvanja više od 22000 polaznika. Ogromna večina tih kandidata sa uspjehom je položila stručni ispit što svijedoči o kvalitetnom pristupu osposobljavanja poloznika. Primjerena osposobljenost kandidata postignuta je prije svega visokim stručnošču predavača, različitim vrstama kvalitetnih nastavnih pomagala kao i velikim brojem stručne literature koju je izdao SEH iz gotovo svih područija energetike.

Osim navedenih aktivnisti na edukaciji polaznika za energetska zvanja, Savez energetičara Hrvatske sa svojim članicama sustavno organizira za svoje članove stručna predavanja, stručne ekskurzije u sve veće i značajnije energetske objekte kao i prisustvo raznim stručnim skupovima iz područija energetike.

Donošenje novog Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, objavljen u Narodnim Novinama br.70/2010.od 09. Lipnja 2010., a stupio na snagu 17. Lipnja 2010. te imenovanjem ispitnih komisija od strane Minjstarstva gospodarstva rada i poduzetništva Republike Hrvatske pred Savez energetičara Hrvatske stavlja nove zadatke i obveze.

TROIA: Imate stvari res pod nadzorom?

Podjetje TROIA d.o.o. se ukvarja z razvojem in implementacijo in vzdrževanjem celovitih sistemov informacijsko komunikacijske tehnologije. Podjetje razvija in na trg uvaja napredne storitev za upravljanje virov, energije, storitev in sredstev. Poleg tega nudi tudi storitve svetovanja, analize in implementacije  rešitev s področja upravljanja storitev IT po metodologiji ITIL (Information Technology Infrastructure Library) in drugih. Razvija celovite rešitve za spremljanje različnih parametrov v raznovrstnih okoljih (IT in druga) in obveščanje v primeru odstopanj. Podjetje svojo edinstvenost izkazuje z visoko strokovnim kadrom, lastnim raziskovanjem in razvojem ter nudenjem celovitih storitev, ki jih pri konkurenci ni zaznati.

pdf-logo  Vrhunske implementacije sodobnih IT-rešitev

ELES: Klasične telekomunikacije v energetiki prihodnosti?

V dosedanjih konceptih razvoja energetskih omrežij in storitev je vloga telekomunikacij omenjana zelo splošno, predvsem v kontekstu vodenja omrežja za zagotavljanje storitev prenosa podatkov, izmenjavo poslovnih informacij in govorne telefonije. V kontekstu je zajeto tudi povečanje kapacitet in razpoložljivosti, predvsem z izgradnjo optičnih povezav, ki se vgrajujejo v energetsko infrastrukturo. Prihodnost, ki prihaja, pa energetiko in telekomunikacije postavlja pred veliko večje izzive, kot so opisani v klasičnih energetskih in telekomunikacijskih konceptih. Seveda bo še vedno potrebno zagotavljati infrastrukturo in telekomunikacijske storitve, vendar se pred sedanjo tehnologijo zaradi energetske prihodnosti postavljajo izzivi, ki jim bo klasičen sedaj uveljavljen pristop težko kos.

Energetska prihodnost bo zaradi političnih, razvojnih in ekoloških zahtev v znamenju razpršene proizvodnje in veliko bolj segmentirane oz. poslovno naravnane porabe. Pomembno bo ustrezno preoblikovanje energetike z vpeljavo pametnih omrežji in interneta stvari, ki bodo večji ali manjši odjemalci energije. Naša energetska prihodnost bo tako v kontekstu digitalne transformacije in razvoja telekomunikacij okolje, ki bo omogočalo komuniciranje vsega z vsem.

Začelo se bo pojavljati vse več naprav, ki bodo sposobne upravljanja in nadzora na daljavo, pojavljale se bodo naprave, ki se bodo lahko vključevale ali izključevale na daljavo, kar pomeni, da bodo energijo rabile nadzorovano.

Električni avtomobili bodo imeli z režimom polnjenja pomembno vlogo. Predvidoma bomo vsi uporabniki ob prihodu na cilj za vsak slučaj in za rezervo napolnili akumulatorje da bo avto pripravljen za naslednjo vožnjo. Večino teh polnitev pa se bo dogajala, ko ljudje pridejo iz služb. Način polnjenja predstavlja velik izziv upravljavcem elektroenergetskega sistema, zato bo potrebno dobro izkoristiti pametno infrastrukturo za ustrezno obvladovanje polnjenje na način, ki bo pripomogel k bolj uravnoteženemu odjemu električne energije iz omrežja..

Z navedenimi izzivi se bo potrebno spoprijeti predvsem z uporabo pametnih informacijskih in telekomunikacijskih storitev, ki bodo omogočale kontrolirano upravljanje z zahtevami odjema in bodo na osnovi vnaprej postavljenih pravil lahko upravljale z vsemi napravami, ki so priključene kot odjemalci, kot tudi viri električne energije.

Taka povezanost vseh z vsem pa pred izziv postavlja tudi telekomunikacije in informatiko predvsem pri zagotavljanju varnosti sistemov in naprav. Klasična telekomunikacijska omrežja in varnostne storitve ne bodo mogle več zagotavljati varnost vsem napravam in celemu sistemu. V prihodnje bo zaradi varnosti potrebno vse bolj ločevati okolja ponudnikov in odjemalcev pri tem pa še vedno zagotoviti izvajanje storitev. Pristop s kreiranjem privatnih omrežij za skupine storitev žal zaradi povečanja števila in potreb ne bo več omogočal učinkovitega upravljanja in nadzora in s tem primerne varnosti.

Skoraj se sliši nerešljivo, vendar varnostnih potreb ne bodo več zagotavljala omrežja temveč naprave, ki bodo sposobne po odprtih omrežjih komunicirati varno in zaščiteno in samo z določenim namenom, recimo, z uporabo tehnologije bločnih verig.

Mag. Venčeslav Perko

Eles d.o.o.

Iskratel: Energijo plemenitimo z informacijami.

O Iskratelu

Iskratel je z več kot 70 leti izkušenj vodilni evropski ponudnik komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike. Z lastnimi razvojnimi in proizvodnimi centri, več kot 900 zaposlenimi in lokalno prisotnostjo v več kot 30 državah združuje izkušnje in strokovnost z ustvarjalnostjo in inovativnostjo.

http://iskratel.com

Energijo plemenitimo z informacijami.

Področje elektroenergetike naslavljamo z naprednimi in inovativnimi tehnološkimi rešitvami na področju ICT ter napredno obdelavo podatkov. Integriramo podatke obstoječih informacijskih sistemov, agregiramo porazdeljene senzorične podatke iz najrazličnejših virov in jih obdelujemo ter transformiramo v naprednejše informacije za stabilnejše obratovanju EE sistema v realnem času.

Iskratelova oblačna platforma za upravljanje s podatki pametnega omrežja je namenjena operaterjem distribucijskega sistema ter drugim deležnikom pametnih omrežij. Zagotavlja učinkovito in standardizirano izmenjavo informacij med pametnimi napravami v omrežju, informacijskimi sistemi in EE aplikacijami ter predstavlja podatkovno osnovo za kompleksnejšo obdelavo ter analitiko agregiranih podatkov.

Platforma povezuje informacijske sisteme iz poslovnega ter operativnega dela (IT/OT) v novo interoperabilno celoto. Omogoča združevanje in obdelavo ogromnih količin podatkov ter z njihovo sprotno analizo ponuja informacije z visoko dodano vrednostjo. Platforma v celoti poskrbi za kibernetsko varnost podatkov in uporabnikov skozi lastno varnostno rešitev, s katero se integrira v obstoječi informacijski ekosistem kupca.

Dodano vrednost podatkov dosegamo skozi moderen in inovativen pristop z:

 • integracijo in agregacijo podatkov preko CIM standardiziranega formata,
 • možnostjo digitalne predstavitve topologije celotnega električnega omrežja,
 • odprtim ekosistemom za inoviranje in razvoj smart grid aplikacij,
 • možnostjo big data okolja in orodji za podatkovno analitiko ter
 • kibernetsko varnostjo, ki sledi poglavitnim varnostnim standardom.

http://iskratel.com/si/industrije/energetika

Informatika d.d.: Celovite rešitve po meri naročnika

Podjetje z več kot 50 letnimi izkušnjami z izvajanjem informacijske podpore v sistemu podjetij za distribucijo električne energije Slovenije in zaposleni s strokovnimi in organizacijskimi znanji potrebnimi za vodenja velikih informacijskih projektov, ki so jamstvo, da bomo uspešno poiskali rešitev tudi za vas.

Smo razvojno naravnano podjetje, ki je cenjen partner v slovenskem elektroenergetskem prostoru.

Z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij ter lastnih in tujih znanj omogočamo svojim naročnikom optimalno, varno in transparentno poslovanje ob optimalnih stroških in ob upoštevanju morebitnih tržnih priložnosti ter sinergičnih učinkov s sorodnimi panogami.

Ponujamo celovite rešitve po meri naročnika. Ponujamo partnerstvo in prenos znanja namesto preprostih storitev. Naša visoka vlaganja v lastno izobraževanje omogočajo informacijske rešitve z novo tehnologijo.

www.informatika.si

Vabljeno predavanje: Energy Information and Analisys Center in Hungary (e-isac.hu)

NASLOV: Energy Information and Analizys Center in Hungary (e-isac.hu)

AVTOR: Hallai Szabolcs

POVZETEK:

 • ISAC basics
 • chain of trust
 • architectural planning of e-isac.hu
 • implementation of e-isac.hu
 • first impressions
 • expectation

O AVTORJU: Szabolcs Hallai – C|CISO, CISA, CISM, CITRM

CISO of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Agency (HEA) is experienced IT (23 years) and ITSEC (17 years) expert who conducted more than 60 IT audits and 30 IT Risk Assessments and was also successful in more than a dozen ISO 27001, ITIL, COBIT based organizational and operational restructuring. By establishing CISO position, Internal IT audit and/or internal audit function in 18 organizations he has a proven record of skilled specialist. He also has a deep knowledge of relevant USA, EU and Hungarian legislation.

Hallai Szabolcs